Calendar of Events

Print
Press Enter to show all options, press Tab go to next option

Library: CalFresh & Medi-Cal Enrollment

The Department of Public Social Services (DPSS) will be on site to assist with CalFresh and Medi-Cal enrollment.
For more information, contact the  DPSS Customer Service Center at (866) 613-3777.

It’s helpful to have the following information with you when you apply:

 • Personal identification (CA driver’s license, CA ID, etc.)
 • Social Security numbers
 • Verification of income/assets/expenses
 • Verification of citizenship or legal residency/sponsorship for residency.

Al solicitar, es útil tener la siguiente información con usted:

 • Identificación personal (licencia de conductor de California, identificación de California, etc.)
 • Números de Seguro Social
 • Verificación de ingresos/bienes inmuebles/gastos
 • Verificación de ciudadanía o residencia legal/patrocinio para la residencia.

Դուք գիտեք՞

 • Դուք կարող եք որակվել CalFresh և / կամ Medi-Cal- ի նպաստների համար:
 • Դիﬔլու ժամանակ օգտակար է ձեզ հետ ունենալ հետեւյալ տեղեկությունները:Անձը հաստատող փաստաթուղթ (Կալիֆորնիայի վարորդական իրավունք, Կալիֆորնիայի ID և այլն), սոցիալական անվտանգության համարներ (SSN), եկամուտները / անշարժ գույքը / ծախսերը հաստատող փաստաթղթեր և քաղաքացիությունը կամ օրինական բնակությունը / բնակության հովանավորությունը հաստատող փաստաթղթեր
 • CalFresh և Medi-Cal ստանալ համար դուք կարող եք դիմել առցանց:
View Full Site